/

สัมมนาเชิงวิชาการ

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

- เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

- เอกสารประกอบการสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560


ระเบียบต่างๆ

 
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว้่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
ระเบียบ กกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารรณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาลาหยุดราชการเพื่อประโยชน์ทางราชการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ. 2549
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดตำแหน่งและเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ิอนไขการับโอนข้าราชการที่มิใช่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและมิใช่ข้าราชการการเมือง และการรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554,
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการจำแนกตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. 2558
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ.ศ. 2558
กฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556, (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556

  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น **
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2564|ตุลาคม - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ - รองศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 18 กลุ่มเทคโนโลยี - รองศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 18 กลุ่มเทคโนโลยี - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 33 กลุ่มเภสัชศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 51 กลุ่มเกษตรศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 55 กลุ่มประมง - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 67 กลุ่มนิติศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|ตุลาคม - 81 กลุ่มวิจิตรศิลป์ - ศาสตราจารย์
2564|กันยายน - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2561
(ตามหนังสือ ว1842-1843 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561)
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 กลุ่มเทคโนโลยี
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 กลุ่มการแพทย์อื่น ๆ
31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์
53 กลุ่มวนศาสตร์
55 กลุ่มประมง
61 กลุ่มสังคมศาสตร์
63 กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์
67 กลุ่มนิติศาสตร์
68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์
91 กลุ่มอื่น ๆ

หนังสือเวียน

 
ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 4 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2564 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ด่วนที่สุด ที่ อว 0209.5/ว 15321 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
หนังสือ ที่ อว 0227.5/ว4634 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตามข้อ 12 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553
หนังสือ ที่ อว 0227.5/ว609 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่อง การดำเนินการตามแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
หนังสือ ที่ ศธ. 0509(5).2/ว1746 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนหลักการการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรื่อนในสถาบันอุดมศึกษา
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1536 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (รัฐ)
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1537 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1004 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1005 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว515 ลวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ที่ ศธ 0509(2).3/ว610 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว90 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว91 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
ที่ ศธ 0509(3)/ว 427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆ ของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์
ที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ที่ ศธ 0509(2).3/ว2 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.รัฐ)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว 284 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.เอกชน)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว6 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว2016 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1969 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 61 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ.
หนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว373 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1678 ลงวันที่ 16 ต.ค. 61 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2).3/ว611 ลงวันที่ 23 เม.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอควาเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2).3/ว610 ลงวันที่ 23 เม.ย. 61 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอควาเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

ทุนและโครงการต่างๆ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม