ระเบียบต่างๆ

 
(์New) ระเบียบ กกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
(์New) ระเบียบ กกอ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
(New) ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
(์New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
(์New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
(์New) เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
(์New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
(์New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา: การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2555
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น **
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2562|พฤษภาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 61 กลุ่มสังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 65 กลุ่มศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 33 กลุ่มเภสัชศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 55 กลุ่มประมง - ศาสตราจารย์
2562|พฤษภาคม - 85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์ - ศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 51 กลุ่มเกษตรศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 55 กลุ่มประมง - รองศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 65 กลุ่มศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|เมษายน - 71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 51 กลุ่มเกษตรศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 61 กลุ่มสังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2562|มีนาคม - 65 กลุ่มศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2561
(ตามหนังสือ ว1842-1843 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561)
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 กลุ่มเทคโนโลยี
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 กลุ่มการแพทย์อื่น ๆ
31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์
53 กลุ่มวนศาสตร์
55 กลุ่มประมง
61 กลุ่มสังคมศาสตร์
63 กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์
67 กลุ่มนิติศาสตร์
68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์
91 กลุ่มอื่น ๆ

การจัดการความรู้

 
(New) รายงานผลการประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลากร (KM DAYs ครั้งที่ ๑)
(New) รายงานผลการประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลากร (KM DAYs ครั้งที่ ๒)
(New) สกอ. กับนโยบายการให้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่
(New) องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่) และเรื่อง งานวิจัย ไม่ขึ้นหิ้ง”
(New) องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”
องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและกระบวนการบริหารงานโครงการ Talent Mobility
องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงการ จัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา)
องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงบการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล.)

หนังสือเวียน

 
(์New) หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว90 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
(์New) หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว91 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
(์New) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0227.2(1)/ว53 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ " เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
ที่ ศธ 0509(3)/ว 427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆ ของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์
(New) ที่ ศธ 0509(5).2/ว3 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2562 เรื่องแนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ที่ ศธ 0509(2).3/ว 284 ลงวันที่ 22 ก.พ. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.เอกชน)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว2 ลงวันที่ 24 ม.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง (ม.รัฐ)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว6 ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ.
เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว2016 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่องระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1969 ลงวันที่ 4 ธ.ค. 61 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายระเบียบ กกอ.
หนังสือที่ ศธ 0509(5).5/ว1883 ลงวันที่ 21 พ.ย. 61 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
หนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว373 เรื่อง แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือ ที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.

ทุนและโครงการต่างๆ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม