ระเบียบต่างๆ

 
(New) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
(New) ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2556
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
(New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
(New) สรุปรายละเอียดการขอเข้าพบของผู้แทน ทปอ. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561
(New) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
องค์ฺความรู้ที่ 1 ปี 2561 เรื่อง การนำเสนอหนังสือภายใน ผู้อำนวยการสำนักลงนามไปสำนักต่าง ๆ
(New) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
องค์ฺความรู้ที่ 2 ปี 2561 เรื่อง การนำเสนอหนังสือภายใน ผู้อำนวยการสำนักลงนาม เสนอผู้บริหารลงนามเพื่อส่งออก
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที 29
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร สำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภายใต้ ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560

  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น **
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2561|กรกฎาคม - 04 นิติศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 05 สังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 071 ทันตแพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 072 พยาบาลศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 08 วิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 05 สังคมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 06 วิทยาศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 07 แพทยศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 08 วิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|กรกฎาคม - 081 สถาปัตยกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2561|มิถุนายน - 05 สังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|มิถุนายน - 06 วิทยาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|มิถุนายน - 07 แพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|มิถุนายน - 071 ทันตแพทยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2561|มิถุนายน - 072 พยาบาลศาสตร์ - รองศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

การจัดการความรู้

 
(New) รายงานผลการประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลากร (KM DAYs ครั้งที่ ๑)
(New) รายงานผลการประชุมตามโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ของสำนักส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะบุคลากร (KM DAYs ครั้งที่ ๒)
(New) สกอ. กับนโยบายการให้ทุนอาจารย์รุ่นใหม่
(New) องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่) และเรื่อง งานวิจัย ไม่ขึ้นหิ้ง”
(New) องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง “โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่”
องค์ความรู้ที่ 1 เรื่อง มหาวิทยาลัยรวมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐
องค์ความรู้ที่ 2 เรื่อง แนวทางการดาเนินงานและกระบวนการบริหารงานโครงการ Talent Mobility
องค์ความรู้ที่ 3 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงการ จัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา)
องค์ความรู้ที่ 4 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโครงบการจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการแห่งชาติ (สำหรับเจ้าหน้าที่กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล.)

หนังสือเวียน

 
(ด่วน !!) หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(2)/ว5 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้วตามประกาศ ก.พ.อ.
(New) หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว4 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2561
(New) หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว3 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เรื่อง การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.
(New) หนังสือที่ ศธ 05029(2)/ว1678 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน
(New) หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว1682 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐
(์New) หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 1552 ลงวันที่ 20 กันยายน 2561 และที่ศธ 0509(2)/ว 1611 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่อง การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาการ
(New) หนังสือที่ ศธ 0509(5).9/ว1018 ขอให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อการออกจากราชการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และผู้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษประจำปี 2561
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว 535 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของเอกชน)
หนังสือที่ ศธ 0509(2)/ว536 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
แนวปฏิบัติในการเสนอขอความเห็นชอบการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งเพื่อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งได้รับเงินประจำตำแหน่ง
หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว169 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของเอกชน)
หนังสือที่ ศธ. 0509(2)/ว168 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 (มหาวิทยาลัยของรัฐ)
หนังสือที่ ศธ. 0509(2).1/ว1791 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่องการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

ทุนและโครงการต่างๆ

ประกาศ เปิดรับสมัครขอรับทุนภายใต้โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม (ทุนปริญญาเอกต่างประเทศ)   


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภายใต้ระดับปริญญาเอก ประจำปี พ.ศ. 2561
*** รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์***

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตร "ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ" รุ่นที่ 29 ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
ผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีสมรรถนะในการบริหารงานเพื่อการขับเคลื่อนให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตามสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้บริหารสายสนับสนุนซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการบริหารทรัพยากรและบริหารงานสนับสนุนด้านต่างๆ ที่เป็นพื้นฐานของการดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ และเพื่อให้ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับตัวตอบสนองเท่าทันกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอุดมศึกษา ทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูงสายสนับสนุน ให้มีความรู้พื้นฐานในงานเกี่ยวกับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและรอบด้าน ส่งผลให้การบริหารงานอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร สายสนับสนุน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่กำหนดให้ผู้เข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.อ. รับรอง หรือผู้ที่มีโอกาสเข้าสู่ตำแหน่งดังกล่าว
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที 29
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม