บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
(ตามหนังสือ ที่ ว 4 - ว 5 ลงวันที่ 27 ธ.ค 2562)ชื่อ - นามสกุล:   สาขา:       
ลำดับชื่อ - นามสกุลคุณวุฒิสาขาวิชาอนุสาขาวิชา/ความเชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย/สถาบันสถานภาพสถานที่ติดต่อกลุ่มสาขาวิชาวันที่ขึ้นบัญชี
Data pager
Data pager
จำนวนรายการ:
PageSizeComboBox
select
  รายการที่ 1 ถึง 50 จากทั้งหมด 6,387.
1 รศ.ณัฐวงศ์ พูนพล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บัญชีวางแผนและควบคุม) ปร.ด. (การบัญชี)การบัญชีการบัญชี 2มหาวิทยาลัยมหาสารคามพนักงานคณะการบัญชีและการจัดการ โทร. 0 4375 4422 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 4 มิถุนายน 2563
2 รศ.พรรณนิภา รอดวรรณะ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บช.ม. M.S. (Computer Information Systems) บช.ด. การบัญชีการบัญชี 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงาน (เกษียณ)74/8 หมู่ 5 หมู่บ้านรังสิยา ม.12.5 ถ.รามอินทรา แขวง/เขตคันนายาว กทม. 10230 การบัญชีและบริหารธุรกิจ 4 มิถุนายน 2563
3 ศ.สมนึก บุญเกิด
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (กีฏวิทยา) วท.มหาวิทยาลัย (กีฏวิทยา) วท.ด. (กีฏวิทยา)กีฏวิทยา กีฏวิทยา 2มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0 2310 8380 เกษตรศาสตร์ 3 กันยายน 2563
4 รศ.เฉลิมพล ลี้ไวโรจน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) M.Sc. (Dentistry) อท. (ทันตกรรมหัตถการ)ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมหัตถการ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาทันตกรรมหัตถการ คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร 0 2218 8795 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
5 รศ.พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. ว.ท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก) Ph.D. (Oral Surgery)เวชศาสตร์ช่องปากเวชศาสตร์ช่องปาก 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 8942 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
6 รศ.สุพจน์ ตามสายลม
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ท.บ. (ทันตแพทยศาสตร์) วท.ม. (ปริทันตศาสตร์) อท. (ปริทันตวิทยา) ปริทันตวิทยาปริทันตวิทยา 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานภาควิชาปริทันตวิทยาคณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 8849-50 ทันตแพทยศาสตร์ 4 มิถุนายน 2563
7 ศ.กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
พ.บ. ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (อายุรศาสตร์) วว.(อายุรศาสตร์) วว.(อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ)อายุรศาสตร์ โรคระบบการหายใจและวัณโรคมหิดล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทร. 0 2419 7767-69 แพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ ธันวาคม 2562
8 ศ.วิโรจน์ รุโจปการ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา) M.Eng.(Transportation Eng.) D.E.A.Transport Economics) Dr.Ing.(Transport Economics)วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา โทร.0 2579 7565 วิศวกรรมศาสตร์ ธันวาคม 2562
9 รศ.นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (จุลชีววิทยา) ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0 2218 1065 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ 4 มิถุนายน 2563
10 รศ.ปาลนี อัมรานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) Ph.D. (Immunology) เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ โทร. 0 2218 1065 สหเวชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์ 4 มิถุนายน 2563
11 ศ.เจนนุช ว่องธวัชชัย
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
สพ.บ. M.Sc. (Animal Science) Ph.D. (Comparative Pathology)อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์ Aquatic Animal Disease, Antimicrobial Residue and Antimicrobial Resistance 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 9771, 6 0 2218 9675 สัตวแพทยศาสตร์ 3 กันยายน 2563
12 ศ.สมศักดิ์ ภัคภิญโญ
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
สพ.บ. Ph.D. (Comparative Biomedical Sciences)อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์อายุรศาสตร์ ทางสัตวแพทย์ 2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ โทร. 0 2218 9771, 6 0 2218 9675 สัตวแพทยศาสตร์ 3 กันยายน 2563
13 รศ.กิตติมา จึงสุวดี
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) M.B.A. (General Management) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โทร. 0 4535 2000 ต่อ 1300การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
14 รศ.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. (บัญชีการเงิน M.S. (Accounting) Ph.D. (Accounting) การบัญชี บัญชีการเงิน1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5758การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 17 มิถุนายน 2564
15 รศ.จิราภรณ์ ขันทอง
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. (การจัดการ) บธ.ด. บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจ 2มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โทร. 0 2975 6999การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
16 รศ.นภวรรณ คณานุรักษ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) M.B.A. (Marketing) กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ)บริหารธุรกิจการตลาด1มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2697 4043การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 2 กันยายน 2564
17 รศ.แพร กีระสุนทรพงษ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
B.B.A. (Accounting) บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด) Ph.D. (Accounting)การบัญชี บัญชีบริหาร, บัญชีต้นทุน 1จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5758การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
18 รศ.วัลลภ ฤทธิม์ บัวชุม (เดิม วัลลภ บัวชุม)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บช.ม. วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Ph.D. (Accounting and Finance) การบัญชี บัญชี2มหาวิทยาลัยรังสิต(ลาออก)คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร. 06 6141 5959การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 มีนาคม 2564
19 รศ.วีระพงศ์ มาลัย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การตลาด) บธ.ม. Ph.D. (International Business) ศศ.ม. (กฎหมายเศรษฐกิจ)บริหารธุรกิจการตลาด1มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ โทร. 0 2407 3888การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 20 ตุลาคม 2564
20 รศ.ศรัณย์ รัตนสิทธิ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) M.B.A. (Marketing and international Business) Ph.D. (Marketing)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยสวนดุสิต บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0 2241 7191-5การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 5 สิงหาคม 2564
21 รศ.ศลิษา ภมรสถิตย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บธ.ม. M.B.A. (Transportation and Distribution Management) D.B.A. (Operations Management)บริหารธุรกิจการจัดการการดำเนินงาน,การจัดการการดำเนินงาน1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2218 5829การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 5 สิงหาคม 2564
22 รศ.สุภาณี อินทน์จันทน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชี) ปร.ด. (การจัดการเทคโนโลยี)การบัญชี การบัญชี2มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 3426 1068การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 พฤศจิกายน 2564
23 ศ.ภวิดา ปานะนนท์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
บช.บ. M.B.A. Ph.D. Department of Economics (International Business)บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
24 ศ.รุธิร์ พนมยงค์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
Baccalaureat (Economics) Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M. International Business Law) Ph.D. (International Logistics)บริหารธุรกิจการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2696 5729การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
25 ศ.ศากุน บุญอิต
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร) M.Sc. (Manufacturing Systems Management) Ph.D. (Management of Technology) บริหารการปฏิบัติการ**** บริหารการปฏิบัติการ 2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พนักงานคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2200การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 1 เมษายน 2564
26 ศ.สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
ตำแหน่ง: ศาสตราจารย์
ศ.บ. บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) Ph.D. (Business Administration)บริหารธุรกิจบริหารธุรกิจ2มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2263การบัญชีและการบริหารธุรกิจ 4 กุมภาพันธ์ 2564
27 รศ.นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บช.ม. M.Com. (Buisness Information Systems) Ph.D. (Information System) การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2986 9620-31 โทรสาร 0 2225 2109การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
28 รศ.กรไชย พรลภัสรชกร (เดิม ปพฤกษ์บารมี อุตสาหวาณิชกิจ)
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การบัญชีบริหาร) M.B.A. (Finance) Ph.D. (Business Administration) การบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชี และการจัดการ โทร. 08 9841 3893การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
29 รศ.กรินทร์ กาญทนานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) M.S. (Electrical Engineering) Ph.D. (Industrial Engineering) บริหารธุรกิจการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ฯ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 0 2529 3829การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
30 รศ.กฤตติกา แสนโภชน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) ศศ.ด. (พัฒนศาสตร์)การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 4221 1040-59 ต่อ 703การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
31 รศ.กฤติยา ยงวณิชย์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี) M.B.A. (Finance) M.Com. (Accounting) D.B.A. การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2310 8212การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
32 รศ.กฤษฎา สังขมณี
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ) บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา  คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 2610 1491-5 การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
33 รศ.กฤษดา ตั้งชัยศักดิ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
B.B.A. (Management) M.B.A. (Finance and International Business) Ph.D. (Interpersonal Communication)บริหารธุรกิจการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2337 3341-3การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
34 รศ.กัญญา ศิริสกุล
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (บริหารธุรกิจ) พบ.ม. (บริหารธุรกิจ) D.B.A. (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)บริหารธุรกิจการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2310 8226-7 โทรสาร 0 2319 2160การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
35 รศ.กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. กจ.ม. (การเงิน) ปร.ด. (การบัญชี) การบัญชี บัญชี2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ โทร. 0 5392 1444 ต่อ 2601, 06 3926 5154, 08 2665 4241การบัญชีและบริหารธุรกิจ 4 มีนาคม 2564
36 รศ.กัลยานี ภาคอัต
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (Accounting) พบ.ม. (การเงิน) Ph.D. (Finance)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โทร. 0 2504 8231 โทรสาร 0 2503 3612การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
37 รศ.กิ่งพร ทองใบ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ร.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) พศ.ม. (การจัดการทั่วไป) พบ.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ โทร. 0 2504 8231 โทรสาร 0 2503 3612การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
38 รศ.กิตติมา อัครนุพงศ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. บช.ม. บช.ด. การบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย  คณะบัญชี โทร. 0 2697 6222การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
39 รศ.กุญชลี ค้าขาย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
กศ.ด. (พัฒนศึกษาฯ)การจัดการคุณภาพ การศึกษา *** มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ โทร. 0 2866 1962การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
40 รศ.กุลภัทรา สิโรดม
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. M.B.A. (Finance) Ph.D. (Finance)การเงิน *** มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี โทร. 0 2613 3333การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
41 รศ.แก้วตา โรหิตรัตนะ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
M.B.A. (Management ) Ph.D. (Management Science)บริหารอุตสาหการและปฏิบัติการ *** มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โทร. 0 2613 2202, 0 2613 2248 การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
42 รศ.โกศล จิตวิรัตน์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศศ.บ. (การจัดการ) บธ.บ. (การบัญชี) บธ.ม. (การจัดการ) ปร.ด. บริหารธุรกิจการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 08 1252 1380การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
43 รศ.จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ. (สถิติ) สต.ม. Ph.D. (Computer and Engineering Management)บริหารธุรกิจการจัดการ 1มหาวิทยาลัยแม่โจ้(เกษียณ)186 หมู่ที่ 13 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0 5312 6559 มือถือ 08 4596 6414การบัญชีและบริหารธุรกิจ 18 มีนาคม 2563
44 รศ.จิตตินันท์ ชะเนติยัง
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) M.A.Ed.(Educational Management) Ed.D. (Educational Administrtion)การจัดการ *** มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเกษียณ632 ซ.ลาดพร้าว 40 ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
45 รศ.จินดา ขันทอง
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
ศศ.บ. M.B.A. D.B.A. (Accounting)การบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกษียณ69/44 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุเสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพ 10220 โทร. 081-803-5117การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
46 รศ.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) บธ.ม. (การเงิน) Ph.D. (Management) บริหารธุรกิจการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาการจัดการ โทร. 08 9431 4782การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
47 รศ.จุฑา เทียนไทย
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
D.B.A.บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงลาออก4 ถ.สุขุมวิท 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 โทร. 0 2311 1881 การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
48 รศ.เฉลิมรัฐ ขัมพานนท์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
Ph.D. (การบริหารและ การจัดการรัฐกิจและธุรกิจ)บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเกษียณ13 ซ.19 หมู่บ้านเสรี 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 0 2719 0783 การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
49 รศ.ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
บช.บ. (การบัญชี) M.S. (Management and Human relations) D.B.A. (Management)บริหารธุรกิจการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ โทร. 08 1632 1702, 08 1304 4707การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562
50 รศ.ชลธิศ ดาราวงษ์
ตำแหน่ง: รองศาสตราจารย์
วท.บ.(พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) M.B.A.(Marketing) Ph.D.(Management)บริหารธุรกิจการตลาดมหาวิทยาลัยศรีปทุม บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0 2849 7502-3การบัญชีและบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2562