** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาฯ พ.ศ. 2561
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 กลุ่มเทคโนโลยี
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์
53 กลุ่มวนศาสตร์
55 กลุ่มประมง
61 กลุ่มสังคมศาสตร์
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์
68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์
91 กลุ่มอื่น ๆ
 >> ค้นหารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ