/

สัมมนาเชิงวิชาการ

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563

- เอกสารประกอบการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ วันที่ 23 สิงหาคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการดำเนินงานการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

- เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ “เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม”
รุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องจามจุรี บอลรูม A+B ชั้น M กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
รุ่นที่ 3 วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

- เอกสารประกอบการสัมมนาหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560


ระเบียบต่างๆ

 
คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว้่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
ระเบียบ กกอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
ระเบียบ กกอ. ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ 2561
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2556
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2550
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ระเบียบ กกอ. เกี่ยวกับมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2547

ประกาศต่างๆ

 
การอบรมหลักสูตร“การบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุนระดับสูง (นบสส.)” รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563
คู่มือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกาหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกาหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกาหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดตำแหน่งและจำนวนตำแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องการกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560
รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา: การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2556
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมนคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2553
ประกาศ ก.พ.อ. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556

  ** หากพบว่าข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่เป็นปัจจุบัน อาทิเช่น ถึงแก่กรรม เปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น **
** กรุณาแจ้งข้อมูลที่ E-mail : nap_ohec@hotmail.com **

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ./กกอ. กำหนด

 
2564|มีนาคม - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 18 กลุ่มเทคโนโลยี - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 33 กลุ่มเภสัชศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 61 กลุ่มสังคมศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 65 กลุ่มศึกษาศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 91 กลุ่มอื่น ๆ - รองศาสตราจารย์
2564|มีนาคม - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 18 กลุ่มเทคโนโลยี - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 33 กลุ่มเภสัชศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 53 กลุ่มวนศาสตร์ - ศาสตราจารย์
2564|กุมภาพันธ์ - 61 กลุ่มสังคมศาสตร์ - ศาสตราจารย์

บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

ปี 2561
(ตามหนังสือ ว1842-1843 ลงวันที่ 14 พ.ย. 2561)
01 กลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
11 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
15 กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์
18 กลุ่มเทคโนโลยี
21 กลุ่มแพทยศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์
25 กลุ่มการแพทย์อื่น ๆ
31 กลุ่มทันตแพทยศาสตร์
33 กลุ่มเภสัชศาสตร์
35 กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์
37 กลุ่มพยาบาลศาสตร์
39 กลุ่มสหเวชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์
41 กลุ่มสัตวแพทยศาสตร์
51 กลุ่มเกษตรศาสตร์
53 กลุ่มวนศาสตร์
55 กลุ่มประมง
61 กลุ่มสังคมศาสตร์
63 กลุ่มบรรณารักษศาสตร์
65 กลุ่มศึกษาศาสตร์
67 กลุ่มนิติศาสตร์
68 กลุ่มการบัญชีและบริหารธุรกิจ
71-80 กลุ่มมนุษยศาสตร์
81 กลุ่มวิจิตรศิลป์
85 กลุ่มประยุกต์ศิลป์
91 กลุ่มอื่น ๆ

หนังสือเวียน

 
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1536 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (รัฐ)
ที่ อว 0227.2(1)/ว 1537 เรื่อง แจ้งยกเลิกข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิในบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ จำนวน 1 ราย (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1004 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว1005 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (เอกชน)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว5 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ กกอ. กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว515 ลวันที่ 29 เมษายน 2563 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ด่วนที่สุด ที่ อว 0227.2(1)/ว425 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
ที่ ศธ 0509(2).3/ว610 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.รัฐ)
ที่ ศธ 0509(2).3/ว611 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ม.เอกชน)
ที่ อว 0227.5/ว171 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ขอให้ดำเนินการแจ้งรายชื่อการออกจากราชการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และผู้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25622
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว90 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ ที่ อว 0227.2(1)/ว91 เรื่อง ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0227.2(1)/ว53 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เรือง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ " เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม"
ที่ ศธ 0509(3)/ว 427 เรื่อง แนวปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินการกรณีต่างๆ ของนักเรียนทุน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาอาจารย์

ทุนและโครงการต่างๆ

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านงานวิจัยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆผ่านทางการสนับสนุนทุนวิจัย และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะของนักวิจัยทั้งสองฝ่ายเพื่อต่อยอดสู่กิจกรรมการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของประเทศนั้นๆ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาได้เห็นความสำคัญดังกล่าง จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับสหราชอาณาจักรโดยมีโครงการย่อย 3 โครงการ คือ 1. Mobility Grants 2. Industry Academia Partnership Programme (IAPP) 3. Institutional Links (IL)
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งสนับสนุนด้านการเงินให้กับนักวิจัย และกองทัพบกให้การสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น โจทย์วิจัย อำนวนความสะดวกด้านกฏหมายยุทธภัณฑ์ พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
และอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการทดสอบยุโธปกรณ์ มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาให้กองทัพบกได้ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตรงตามความต้องการ และลดการพึ่งพาเทคโนโลยี และนวัตกรรมการป้องกันประเทศจากต่างชาติ
โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สูงขึ้นในฐานนะนักวิจัยอาชีพและผู้นำทางวิชาการระดับนานาชาติ
เพื่อให้อาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสทำวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีศักยภาพในการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาเอก นอกจากนี้ยังเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบายซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาประเทศ
เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยใจสถาบันอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ตามนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรมของรัฐบาล ซึ่งโครงการจะเปิดโอกาสและสนับสนุนให้บุคลากรวิจัยในสถายันอุดมศึกษาได้ทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง

ภาพกิจกรรม